اسمای سَزادی

فدات بشَم مَن ک اینقد با اسمای مختلف برام نظر میذاری عشق من

برچسب ها:
زمان: 2015-06-29 16:23:52

روز آخر

قانع بودم... 

ب خابیدنای جدا

ب خابیدن تو اتاقی ب فاصله چندمتریه اتاق تو

ب صبونه خوردنای س تایی

ب نشستنای دوره همی 

ب اون لحظاتی ک میشد دوتایی بگذرونیمو نگذروندیم

قاتع بودم... 

اما بازم ازم گرفتن...

دوس دارم باتو باشم

زندگی کردن باتو رو میخام

زندگی طولانی

تایم ندن بهمون

نگن س روز

لازم نباشه از کسی اجازه بگیرم ک بمونم کنارت

همسَرمی

باید منو پیش خودت ببری. .. 

برچسب ها: زندگی
زمان: 2015-06-29 16:23:52

دومین خابیدن ها

امروز باصدای گلم بیدارشدم

همین چند لظه ی پیش

چقد خوبه ک صبحا باصدای گلم بیدارمیشم

صدایی ک پشت گوشی نیست

صدایی ک جسمش رو ب رومه

چقد لذت داره ک چشم تو چشم صبح بخیر بگیمو

من در اولین بی موقع ترین لحظه ب تو بگم:

دوست دارم... 

بضی چیزا ب ظاهر بی موقع انجام میشن اما

دوستت دارم گفتن ها هروخ ک گفته شن ب موقع ان

چون یکی احساسِ نیاز ب گفتنش رو کرده... 

....

دوستت دارم 

زمان: 2015-06-29 16:23:52

اولین خابیدن ها

اولین خابیدن هم ثبت شد

اما جدا از هم

فاصلمون نمیدونم چند قدم میشه، اما میدونم خیلی کمه

بدنت کنارم نیس اما وجودتو در کنارم بیشتر از روزای پیش حس میکنم

و این بم ارامش میده عزیزم

چقد خوبه ک دارمت

چقد خوبه ک حسَم ب تو خوبه

........ 

فدات بشم ک ی سات بیشتر نخابیدی

قربون چشمات برم ک خابشون نبرد

..... 

اولین شبیه ک م جون رفته مشد

س ع یده کنار منه و جا ب جا میشه

صدای خروس میاد

بخاریه بالای سَرَمو بعد از نماز صب خاموش کردیم

اتاق واقن گرمه

اماالان یکم بهتر شده

 

زمان: 2015-06-29 16:23:52

النگدره

امروز خونه همکارم دوت بودم

دَم سوپر سَ ح ر ماشینمو گذاشتمو با گلم رفتیم دودوری

سات شیش تاااااا هف باهم بودیم

رفتیم النگدره

بسینی خودم

پریما

گلی دونم ی کار خییییییییلی بامزه کررررد

ی آهنگه داغو زیبا دانلود کده بود و گذاش

گف این حرف دل منه

خیلی دوس داشتم اهنگشو

خیلی زیبا بود

ب دلم نشست

..... 

نارخوران رفتیییییم

عمو حسین پر مو رو دیدیم با دوستش 

.... 

ب معمار تجربی زنگ زد گلم و قرار شد ب شرکتی ک قبلن کار میکرد زنگ بزنه تا اون معمارو حذف کنن از سیستمشون

.... 

دلم خیلی ببل میخاد

دارم دق میکنم

 

زمان: 2015-06-29 16:23:52

اولین سینما....

سینمااااااا

رسالتتتتت

چیپسسسسس

سانس شیششششش

ایران برگررررررررر

محشر بود

چونک گلم همراه من بود

خیلی دوسش داشتم امروزو

برچسب ها:
زمان: 2015-06-29 16:23:52

دعوتیِ خونه مادرشوهر

ف و سَح ب هم بودن

بَد از غذا با سَزادی ظرفای از اسمونو زمین اومده رو شستیم

و یکم نشستم تو هال با م جونو سع و ف

بعد رفتم تو اتاق دراز کشیدم

یکم ب زری پیام دادم

گف فردا میان از مشد ب گرگان

.. ... 

سَزادی سَر سفره گف،این خاننده ای ک تو تی وی میخونه لهراسبیه؟

منم گفتم نوچ فلاحیع

م جون ی ربع بعدش ک داش تی وی نوحه پخش میکرد

گف خانندش کیه

چ ضایع!  

منم گفتم من گوش نمیدم از نظرمن همه شون صداهاشون یکیه

.. . . 

دوبار چایی خودیم منو گلم

تازشم توی چایی اول بهار نارنج ریختم

اوشمزه شده بود

. .. 

پف فیل ددس کدیم.صدتا بسته شد

......  

باماشین اودم رفته بودم و برگشتم..  

زمان: 2015-06-29 16:23:52

دومین ماهگرد نامزدیمون

آخ جوووووون یادش نرفته بود سَجاد جونممممممم

برخلاف تصوره همه همکارام ک میگفتن همه مردا مث همنو دلتو خوش نکن بهشونو اونا یادشون میره و... گلم خوب یادش بود دومین ماهگرد نامزدیمونو

خیلیییییی ذوق ذوق کردمممممم

رفتیم باهم صوفیییییییی

پیزای اوجمزه خودیم

پیزایی ک در کنار سَزادی خوشمزه بوت

دوستت دارم عشق پاکم

برچسب ها:
زمان: 2015-06-29 16:23:52

حرف دل امشب

امشب

هم

دوستت دارَم.. . 

بیشتر از شب ها و روزهای قَبل

بیشتر از دوسالی ک گذشت

امشب ب اَرزیدن ها فکر میکنم

ب ارزش ها

این دوسال... ب آرامش امروز... می اَرزید

برچسب ها:
زمان: 2015-06-29 16:23:52

اولین های منو تو

اولین پیاده روی طولانی تو شالیکوبی

اولین خریده دوتایی از لیمو ترش

اولین تاکسی سواری تا شَرداری

اولین خرید دو تایی از وارک انا

دومین خرید از مغازه توشی فوروشیه سَرکوچه

امشب یکی از بهترین ها و اولین های امشب بود

 

زمان: 2015-06-29 16:23:52